N Harihara Subramaniyan Personal Blog
நாடு , நாடு, அதை நாடாவிட்டால் - ஏது வீடு; ஓடு, ஓட்டைப் போடு -- அதை போடாவிட்டால் -- ஏது நாடு? தேர்தல் நாளினிலே. ஓர் புள்ளியை வைத்திடடா; தேசத்தின் இருளுக்கெல்லாம். ஓர் கொள்ளியை வைத்திடடா.             I am nothing but God, I am limited God, He is Unlimited…… Soon I will also be... N Harihara Subramaniyan

About Harihara Subramaniyan - Published In "Nambikkai Vasal” – Aug 2014

"The Confidence & I"
Social Service Volunteer Mr. Harihara Subramaniyan

The history reveals the fact that the World salutes and follows those who dedicate their life to society's development and enhancements along with their personal life. The Great Tamil Poet and Saint Thiruvalluvar refers to such a magnanimous person in his Thirukkural as follows

"The loveless to themselves belong alone
The loving men are others' to the very bone"................ Thirukural Couplet

There is no doubt about that Social Service Volunteer Mr. Harihara Subramaniyan is also of that nature. When we come to know about his life, that he has crossed many situations in rendering help towards thousands of needy people, we realize that such great people are still living among us.

Though he is born in a middle class family and touched the peak in life, he always thinks every moment about what he can contribute to the society. NDSO was started with his joint help and its social activities are well known to the people of Tamil Nadu. Let us know more about him under "The Confidence & I" column in this month issue.

About Yourself?

I am born and brought up in an ordinary middle class family. Even now my mother guides me as I see the God in her. My father Late A.S. Narayanan served as a Professor in Pachaiyappa College. When I was 26 years old, he departed this world.

Till 5th Class I studied in Corporation school only. After that I studied in M.C.T.M. Muthiah Chettiyar School till my 10th Standard. Later I completed PUC in D.G. Vaishnav College. After I completed Mechanical Engineering in College of Engineering, Guindy, I joined in Tafe and served five years there. With that experience I started my own business at the age of 27.

With my savings of Rs.10,000/- as capital for my business, I applied for a telephone connection (those days we had to wait for one year to get a connection). After I got it, with a balance to last for another year, I started business in a small scale in the front room of the rented house. Our company, Myuras Industrial Services, has done supply and maintenance for more than 400 business firms till date and earned a good name in such tasks. Our Myuras Automation and Systems with 5 years’ experience supplies robotic solutions for manufacturing industries. You can find more about these, in the website www.mayuras.co.in

I spend most of my time in social activities. I am content that I am utilizing my life to the fullest.

About your family members?

My mother Gomathyammal is now aged 82 years. From my childhood I have observed my mother chanting God’s name always during cooking and serving the food. Whatever the good qualities that I have today are all blessed by her. I realize her spiritual knowledge when I see her spending most of her time in writing “Sri Rama Jayam” till today. We are blessed to have her guidance till now.

As a Professor my father was very strict in nature. I learnt honesty, discipline, and teaching from him. My wife Vijayalakshmi is a wonderful lady joined with me through marriage. She stands by me to encourage and support morally in all activities not only pertaining to my family & business life but also in my social activities. She thus stands as a precursor to our Feminist India.

My son Mr. Srikanth after his studies started helping my business. My daughter in law Mrs. Latha Joshi also works in our firm as an engineer.

My daughter Sakthi Poornima after taking training in our firm, she works for another company for gaining outside experience.

It makes me think that due to the service we are rending to society for the past thirty five years God has blessed me with such great relationships around me.

You are involved in the great activity of bringing all social service organization across Tamil Nadu under one roof of NDSO. How did you get that thought? How did you get the environment to form it?

I got a hold on social activities since 22/23 years of age. This might be a Karma Vasana (imprints of previous birth). I am telling this because of an incident happened at the age of 4. When my mother left for shopping, she locked me inside our house, at that time a small kid of my age and his mother came in front of our house and begged for something to get. I felt sorry for the boy who wore a torn piece of cloth around him. Under an urge to help them, I took a good shirt and pant of mine and rolled it as a ball and threw it towards them through the window. The mother took it happily and after changing her son’s dress with that of new one, she looked her son lovingly. She then thanked me with hands together which stayed with me forever in my heart. I was in an uncontrollable happy mood throughout that day. What I think, getting a feeling of such ecstasy in my very early ages itself is due to the fact of the previous birth vasanas continuity in this birth.

What I advise to others nowadays is to help others through the best possible ways belonging to mankind without any anticipation, through petty helps, through good words, donate things or money that you don’t need or in excess, in this way you can help anyone daily. Then only the life gets fulfilled. Only when we help others, God thinks of us.

When I continued to do social activities in this way, I happened to see the activities of many social service organizations across Tamil Nadu functioning to achieve their missions. At this junction only I got a thought of why can’t we have these social service organizations run under one roof and visualized the benefits of integrating them. That’s how the striving started for this big initiative.

By this way, my thought process of getting a network across Tamil Nadu with integrated strength, helping each other, guidance, and sharing of experience with others, synched with my dear friend and good thinker Mr. J. Prabhakar who had the same vision in him, made it possible to form this as an Organization NDSO (Networking And Service Organizations) with 120 organizations joined under one roof before 8 years in 2005. Dr. Badrinath helped us to form this Organization when he gave us the opportunity to meet and collaborate in his Eye Care Hospital Campus.

Today NDSO has got 1200+ organizations integrated together under one big foundation evolving by itself. We can see many good things are happening to Society through this organization. In this integrated organization, the Best Social Worker Award with cash worth of Rs.25, 000/- is given every year. I am happy to share that this prize money is sponsored by our Mayura Firm. We thus feel happy to help this big society like a squirrel which helped to build the bridge across India & Sri Lanka in Ramayana.

What are the kinds of activities carried out by Social Service Organizations in balancing the extreme ends of a society? What are the benefits you realize out of it?

Social welfare activities can be divided into two or three categories. The one serving hard to the development of all mankind across religion, caste and creed honestly with dedication really does hats off jobs. That’s how all social service organizations have to function.

What I think and wish alternately social service organizations shall not use their activities in either converting people to their religion or carrying with selfish motives. But we happen to see few organizations detour from these basics. Because of this violation, we scrutinize the organization before it is integrated into NDSO.

Since it is obvious that the social service organizations alone cannot achieve the needs of a society, welfare activities from Government are also to be spread across widely. Especially it is pathetic to note that majority of government schools with good pass percentage, are taken care by many NGO for their basic infrastructure. For example, it came to light through RTE information act that many districts were not utilizing fully the Educational Cess collected (approx. 450 crores of rupees). It can be used properly to ensure good education for the next generation, as education is a great boon to mankind.

Does our younger generation properly understand the importance of our independence strived?

We cannot expect that our younger generations are knowledgeable enough and aware of our histories of struggles for independence. We need to make our younger generation realize where we are today by making them aware of what our country, our people, our heritage, and our nation’s specialty are, and then by taking them to the next level where they know how to revert to our golden era by correcting the problematic ones properly.

Primarily starting at education, from school days itself, we need to create such awareness & thought process in the younger generations and train them with our nation’s great spiritual and cultural details.

Our heart is dipped in ecstasy when we read the foreign pilgrim HieunTsang‘s journey details about our people’s credibility, awareness and expressions thousands of years back. Those details are to be hand over to our students.

India is looked upon as a superpower in spiritual & economics in the global per view. Hence each one of us has a duty to import this knowledge to our younger generations. If we pass such knowledge, spiritual powers and intelligence to our younger generations, in future after studies whichever country these youngster go to work, they tend to strengthen our nation and love our relations.

I have the confidence that the day our country will become a superpower to guide this world in future is not at distance in line with the foresight of Swami Vivekanandar in the past.

Nowadays teaching the virtue is lost in schools. But we heard about you implementing this kind of teaching in the school of Vallalar Gurukulam of Chennai Pazhaverkadu and in Swami Vivekananda Rural Community College by taking part in their management team. About it?

In Pazhaverkadu, Sathish Adigalar runs a school called Vallalar Gurukulam. I got an opportunity to get involved at the beginning stage of the school development. Both Sathish Adigalar and his wife are running this school in a wonderful manner. Many good things are taught for the development of the students. All 600 students who are studying there know how to lead a blissful life by understanding and following the Jeeva karunyam. I was happy to note the student’s clarity beyond their age it is because of the good coaching imparted there.

When these students were taught on various topics that were taken from our ancestor’s teaching on good virtue and matured talks, they absorb and express these morals through their activities. We see in front of our eyes that very next generations are moulded with best qualities.

Similarly, in Pondicherry, Mr. G.V. Subramaniam together with his spouse Mrs. Anuradha who treats the students as their own children jointly with 12 other trustee including me, are running this Swami Vivekananda Rural Community College. As the students are guided through the above mentioned methodology, the college stands as a model college at national level. In this college we train the students for one year from 8th standard to 12th standard who passed/failed by collecting an annual fee of Rs.7, 500/- only. But this one year training tremendously changes the life of the students. After completing the studies they are offered with good job opportunities.

There are very big firms joins us in this training by giving their co-operation. In the initial stages when the college was started in a small scale level, after observing us how we mould the students they partnered with us. As a result of this, our college got necessary and basic infrastructure and computer lab facility etc. Companies like Ford, Cognizant, Danfuss, Scheider Electric, Grundfus etc., voluntarily came forward and helped our students there by, they are proud of our efforts. I wish our efforts in this area should not stop with one school and one college

About the people who inspired you?

As a spiritual guru Sri Kanchi Maha Periyava, he guides me, a big impact in my life created by my mother, next, my Manager Mr. M.L.S Rao where I worked in TAFE Firm (when I worked as apprentice, I took him as a Role Model), most attracted by Dr. Udayamurthy (my thoughts were enhanced when I closely interacted with him. It was a sweet memory of my workings for him when he stood in the Madurai election), many good personalities like this had also enhanced me.

In recent days, I use to mix with students. I get many experiences in such occasions. Last year I was invited as a Special Guest to give speech and prizes to 2000 students of Anand Institute of technology.

I took around one week time to prepare notes to deliver my speech. The students absorbed my speeches completely and applauded. Then I received many greetings from them to my email.

Can you share the details of the speeches with the readers?

I like to share one thing shortly from what I spoke on that day amongst the students. Those days one had to go forest or mountain to do penance to get in touch with Divine. But today it is much easier to get in touch with Divine. To simplify we need to take three letters from alphabets i.e., G-H-I. With these three letters I can explain you as follows, G – as God, I as Self and between an individual self and the God stands an energy called H - the Heart (interchangeably Mind). When we keep this heart with love and pure, it is possible for us to get in touch with God. When we fill purity in mind & heart and love everybody, God collaborates with us and even ready to guide us. I spoke many aspects on top of this and made them to realize it. The reflection of the students made me thanked God there. God has gifted me this subtle awareness of realizing Him through the path of love. If I get opportunities for many other colleges and schools, I am willing to share my experiences with those students also.

What about the co-operation from your family members to your social service activities?

Well supported. For example, I like to talk about two incidents.

Fifteen years ago, my wife and I went to a skin doctor. In his reception hall, a boy was sitting there as in charge. He read a book holding it in one of hands. He issued tokens to the patients in other hand. In the same hospital a speech therapy doctor was also there. This boy helped the problematic kids to correct their pronunciation who came to this doctor for treatment. I was happy to observe this boy’s responsibility, when he carried out three different tasks at a time.

When I started enquired about him, he told his name was Manikandan and was studying in 9th standard at Maduravayil govt. school. Further he said his father was a carpenter and he commuted to this job by cycle for a salary of Rs.100/- per month. We also noticed he was slightly having a deformity in one leg. My wife asked him whether he needed any help. He told he was not good at mathematics, hence he requested us to teach him the subject.

To help him, every Sunday we trained him on maths. Due to this in the public examination, he scored very good marks. Meanwhile we took him to Dr. Mayilvahanan Natarajan for the treatment of his deformity in the leg which happened in between. All these efforts paid off well and he was cured. He is currently working in Dubai as an engineer and staying with his family. He also became one of our children in our house. He reached a peak in his life.

Another incident to quote was during the initial startup period of business, while I was in conversion with the principal of Sri Ramakrishna Mission School, a student came in between and interrupted that he was ex-student of this school ailing from Salem, further told that he got an opportunity to study engineering course and due to his poverty he could not pay a fee of Rs.6, 500/- immediately and requested a help in this regard. At that time, the principal after thought of the boy’s position expressed his inability to help him and sent him back. Noticing the situation I felt sorry for the boy. After I completed my conversion with the principal quickly and came out to look for the student, he was sitting under a tree very sadly. I went to the student called by name Thangarasu after getting his address I assured him to help and then asked him to leave.

I came to house and discussed with my wife and sent a DD in the name of the College that the boy wanted to pursue his engineering. The student got his engineering admission in the college and was in touch with me through letters. Later he completed his engineering and after getting into a job, he sent Rs.6, 500/- to me from his two month salary savings.

My family members are supporting me to do a lot of things like the ones mentioned above with the possible extent. It’s big gift that I have. For this, I like to thank God.