N Harihara Subramaniyan Personal Blog
நாடு , நாடு, அதை நாடாவிட்டால் - ஏது வீடு; ஓடு, ஓட்டைப் போடு -- அதை போடாவிட்டால் -- ஏது நாடு? தேர்தல் நாளினிலே. ஓர் புள்ளியை வைத்திடடா; தேசத்தின் இருளுக்கெல்லாம். ஓர் கொள்ளியை வைத்திடடா.             I am nothing but God, I am limited God, He is Unlimited…… Soon I will also be... N Harihara Subramaniyan

Some important Links

Trustee - Swami Vivekananda Rural Community College (SVRCC), Pondy

Sadguru Sri Gnanananda Seva Trust is a registered non-profit, secular, voluntary public charitable trust formed in 2006. The Trust was set up to empower economically disadvantaged and underprivileged youth and equip them with the skills not merely to make a livelihood but make a life rich in values. The first act of the Trust was therefore the Project called Swami Vivekananda Rural Community College.

Read More »

Founder Trustees (NDSO) Networking And Development Center Service Organisation

NDSO is a non profit voluntary service organization aimed to be a catalyst to identify SCATTERED SELFLESS VOLUNTEERS who are doing YEOMEN SERVICE TO THE SOCIETY and TO ENABLE THEM TO ENLARGE THEIR ACTIVITIES according to their potential for the benefit of the suffering poor and less privileged people.

Read More »

Association with Ramanuja Charitable Trust, Chennai

SRI RAMANUJA CHARITABLE TRUST was started on 19th of September 2005, with the vision to eradicate illiteracy and to impart knowledge to the people, where financial constraint is no more a barrier and to enrich the students with capability and ability to excel in their life.

Read More »

Vivekananda Education Society / JGVV Days

N Harihara Subramaniyan Was Inducted Into Swamy Vivekananda Educational Society (VES) As A Committee Member At The Age Of 25 And Became The Honorary Administrator Of Jaigoal Garodia Vivekananda Vidyalaya (Junior College), Anna Nagar And Served It With Distinction For TEN Long Years.

Read More »


Response To N Harihara Subramaniyan's Speach On Leadership & Entrepreneurship

Nice to receive hearty feed back from beloved students of various Institutions & other well wishers. They give me confidence to go ahead and interact with more and more thus sharing my learnings. I firmly Believe that India will emerge great in the next 15-20 years and instead of just wishing so if all of us can do our mite in going beyond self it will certainly happen faster.

Read More »

Reflections

TO BELIEVE IN HIM IS THE FIRST STEP Go ON... Walk with him, Talk with Him... Become one with Him. THAT IS THE ULTIMATE - ALSO OUR BIRTHRIGHT

Read More »

"The Confidence & I" Social Service Volunteer Mr. Harihara Subramaniyan

The history reveals the fact that the World salutes and follows those who dedicate their life to society's development and enhancements along with their personal life. The Great Tamil Poet and Saint Thiruvalluvar refers to such a magnanimous person in his Thirukkural as follows

Read More »

Hear The Voice Of His Own Employees Of Mayuras Who Mr. Hariharan Is

The Best Administrator With A Combination Of Spiritual & Social Inclination In His Selfless Activities. A Breeze To Embrace And Soothe The Abandoned Old And Orphaned Youngs. A Cocoon To Unfortunate Ones (Differently Abled Persons) Who Using His Support Till They Become Strong And Beautiful Ones To Fly High In Sky

Read More »


Sri Ramakrishna Sharada Ashram Bailur Math

It is mainly a retreat center dedicated to the twin ideals: 1) for one?s own salvation 2) for the welfare of the world. Under the banner and canopy of the Global Ramakrishna Movement, this trust is recognized by and registered under non-profit making, non-commercial public charitable trus

Read More »

Harihara Subramaniyan On "Periyavaal & Vilva Ilai" - Published In "Kanchi Mahatma" - Nov 2013

Chandrasekharendra Saraswati Swamigal (20 May 1894 ? 8 January 1994) or the Sage of Kanchi was the 68th Jagadguru in the Kanchi Kamakoti Peetham. He is usually referred to as Paramacharya, Mahaswami or Maha Periyavaal.

Read More »

Remembering Chanakya (Kaudilya The Great)

Chanakya was an Indian teacher, philosopher, and royal advisor. Originally a professor of economics and political science at the ancient Takshashila University, Chanakya managed the first Maurya emperor Chandragupta's rise to power at a young age. He is widely credited for having played an important role in the establishment of the Maurya Empire, which was the first empire in archaeologically recorded history to rule most of the Indian subcontinent.

Read More »

Eternally Talented India - 108 Facts

1.The Significance of 108 2.Spherical Earth - who knew it first? 3.Many Apples had fallen before Newton's Gravity Laws 4.Who goes around whom, Earth vs Sun? 5.Seven Colours of Sun Light 6.Measuring the Speed of Light 7.Scaling the Eternal Time 8.Jantar-Mantar, a place for monitoring Heavens 9.Comets

Read More »


About N Harihara Subramaniyan (Hariharan)

  

Mechanical Engineer from College of Engineering, Guindy 1976 batch.

Worked for M/s TAFE, Sembium for FIVE years.

1981 - Started his own Enterprise "Mayuras Industrial Services" as a bridge between manufacturers of reputed products and the industrial consumers.

Joined Lions Club of Padi as member at the age of 24 and was adjudged as "the best Lion of the District" in its annual conference at Salem and received a memento from Lion Miskeen and Lion Ummidi Nandagopal.

Was inducted into Swami Vivekananda Educational Society (VES) as a committee member at the age of 25 and became the honorary administrator of Jaigoal Garodia Vivekananda Vidyalaya (Junior College) and served it with distinction for TEN long years.

Founded Mother India Foundation (MIF) in the year 1999 to broaden the service activity towards the state and nation.

Started Mayuras Automation and Robotic Systems Pvt Ltd in 2006 as its MD & CEO to provide full fledged automation solutions to industries.

Worked along with Dr. M S Udayamurthy, a great thinker and social activist of Tamilnadu as Executive committee member in his "MAKKAL SAKTHI IYAKKAM" and remained as one of his closest friend till his last days

Founder Trustee - Networking and Development center for Service Organizations(NDSO)- an umbrella organization synergising more than 1000 NGO's in Tamil Nadu.

Trustee of Swami Vivekananda Rural Community College (SVRCC) near Pondy which is recognized as a Model Institute drawing attention and appreciation from all over the world.

A key participant in the development of Value Education Program for Children which was introduced in 350 schools in Chennai and over 2000 schools in India. The entire module is made available in the net in www.vset.org for any institute or individual can make use of.

Was the Chairman of Anna nagar Chapter of Bharatiya Yuvasakthi Trust (BYST) for two years and developed 36 successful Entrepreneurs during the tenure, winning the Best Chairman Award.

Worked with Sri Anna Hazare in India Against Corruption in the State Chapter.

A passionate Social Worker involving and supporting many Projects in this State and beyond the State.

The latest initiative - Indian Institute of Governance (IIG)

Read More »
hari1

hari2

hari3

hari4

hari5

hari6

hari7

hari8

hari9

hari10

hari11

Hariharan with employees at a family function

Passion

 • Indian Institute of Governance (IIG)

  Dear Friends,
  Sub: Indian Institute for Good Governance & Leadership
  Thank u for making it highly productive and rich by your involvement and Contributions.I summarize the out come short

 • MIF

  Mother India foundation (MIF) is the result of the love that two friends have for their motherland. N Harihara Subramaniyan, and P E Shankar, are the men behind this organisation, which aims to work towards networking like-minded people and NGOs, focussing on rural development

 • SVRCC

  SVRCC has been created to fulfill two main objectives – Service and Education.
  Our Mission:
  • To reclaim school dropouts, who represent the bulk of India’s prodigious youth power
  • To equip economically disadvantaged youth to attain technical proficiency
  • To impart education that balances livelihood skills and value-based living
  • To make responsible citizens out of disgruntled youth

 • NDSO

  Lot of Service organization (NGO) are functioning in the country with lot of common cause. Why not these organizations are brought into the network so that many common issues can be discussed, shared and implemented more effectively. The formation of NDSO was in this background...

Family

 • My Mother

 • Me

 • My Family

 • With my wife Vijayalakshmi

Read More »

Co-Authors / Collaborators

Read More »